இந்திய ஆறுகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் - 13
அதில் அரபிக்கடலில் கலப்பவை 3 மட்டுமே மற்றவை வங்காளவிரிகுடாவில் கலக்கிறது.

TNPSC Dove
TNPSC Centre in Trichy
Barathi IAS Academy Trichy
www.tnpsctrichy.com