பட்டைத் தீட்டப்பட்ட கத்தியே
வெட்டும் வேலையை 
சுலபம் ஆக்கும்
ஒரு வருட பயிற்சியே
அரசு தேர்வில் வெற்றி பெற
வழி வகிக்கும்..