உலகிலேயே மிக நீளமான உப்பு குகை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது?

உலகிலேயே மிக நீளமான உப்பு குகை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது?
இஸ்ரேல் நாட்டில் உலகிலேயே மிகநீளமான உப்பு குகை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இஸ்ரேல் நாட்டில் உலகிலேயே மிகநீளமான உப்பு குகை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு ‘மால்கம்’ என பெயரிட்டுள்ளனர்.
சாக்கடல் எனப்படும் (Dead Sea) ‘டெட் சீ’யை ஒட்டி தென் மேற்கு மூலையில் இது அமைந்துள்ளது. இந்த குகை ‘சோடாம்’ என்று அழைக்கப்படும் மலையை ஒட்டி செல்கிறது. ஏப்ரல் 2019


Barathi IAS Academy Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
TNPSC Group 1 / TNPSC Group 2 / TNPSC Group 4 & VAO
www.tnpsctrichy.com

Post a Comment

0 Comments