முதல் திருநங்கை அரசு செவிலியர் அன்பு ரூபி. நாட்டிலேயே திருநங்கை ஒருவர் அரசு செவிவிலியராக பணியமர்த்தப் படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.


Barathi IAS Academy Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
TNPSC Group 1 / TNPSC Group 2 / TNPSC Group 4 & VAO
www.tnpsctrichy.com