மத்திய அரசின் சாட்சி பாதுகாப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்திய மாநிலம் எது? பிப்ரவரி - நடப்பு நிகழ்வுகள் !! Barathi TNPSC Center Trichy

Barathi TNPSC Center Trichy
TNPSC Group 1 / Group 2 / Group 4
2020 பிப்ரவரி - நடப்பு நிகழ்வுகள் வினா விடைகள்!!

மத்திய அரசின் சாட்சி பாதுகாப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்திய மாநிலம் எது?

- ஒடிசா

TNPSC Dove
TNPSC Group 1 / Group 2 / Group 4 
TNPSC Center in Trichy
IAS Academy in Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
Barathi IAS Academy Trichy
www.tnpsctrichy.com

Post a Comment

0 Comments