ஷெர்ஷா சூரி காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 178 கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி நாணயம் 'ருபியா' என்றழைக்கப்பட்டது-TNPSC Center in Trichy-IAS Academy in Trichy-Barathi TNPSC Coaching Center Trichy-Barathi IAS Academy Trichy-www.tnpsctrichy.com

ஷெர்ஷா சூரி காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 178 கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி நாணயம் 'ருபியா' என்றழைக்கப்பட்டது. 

TNPSC Previous Year Question Paper - TNPSC பழைய வினாத்தாள்கள்
https://www.tnpsctrichy.com/p/online-test.html?m=1

Website : www.tnpsctrichy.com
Youtube : https://youtu.be/jvyHreRhP88

TNPSC Center in Trichy
IAS Academy in Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
Barathi IAS Academy Trichy

Post a Comment

0 Comments