முதலாம் நரசிம்மவர்மனால் எந்த அரசன் தோற்கடிக்கப்பட்டு, எந்த நகரம்  அழிக்கப்பட்டது?

Website : www.tnpsctrichy.com
Youtube : https://youtu.be/jvyHreRhP88

TNPSC Center in Trichy
IAS Academy in Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
Barathi IAS Academy Trichy