அயர்லாந்து நாட்டின் அரசியல் அமைப்பின் மூலங்களில் இருந்து இந்தியா பெறப்பட்ட முக்கிய அம்சங்கள்.
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
Barathi IAS Academy Trichy